Polityka prywatności

 


TAEKWON-DO GROMOWSKI Obowiązek informacyjny

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Łukasz Gromowski prowadzący działalność gospodarczą  Taekwon-do Łukasz Gromowski  pod adresem: Osiedle Młodych 15/9 06-500 Mława, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 571 160 37 93 i REGON 384272703, dane kontaktowe – numer telefonu: +48 693342702, adres email: lukasz@tkdgromowscy.pl, oraz Katarzyna Gromowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Gromowska TAEKWON-DO pod adresem: os. Młodych 15/9, 06-500 Mława i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej o numerze NIP: 5691814221 i REGON: 146667840 (zwany dalej: „Administratorem”)

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

 • ➢  W celu świadczenia usług przez Administratora(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
 • ➢  W celu oferowania Pani/Panu produktów i usług (marketing) na podstawie Pani/Pana

  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • ➢  W celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz podmioty stowarzyszone na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ➢  W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej i rachunkowej(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ➢  W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ➢  W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ➢  W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • ➢W celu oferowania Pani/Panu (marketing) produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (jego partnerów biznesowych), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania– na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie II Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • ➢  Partnerom Administratora, czyli podmiotom, z którymi Administrator współpracuje i które wspierają Administratora w wykonywaniu usług i w procesie obsługi klienta, a w szczególności:
  1. Marzena Gromowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marzena Gromowska „TAEKWON” pod adresem: ul.Kolejowa 18/15, 13-200 Działdowo i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej o numerze NIP: 5711269822 i REGON: 281427775.
  2. WITOLD GROMOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WITOLD GROMOWSKI “TAEKWONDO” pod adresem: ul. Kolejowa 18/15, 13-200 Działdowo, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5711269839 i REGON 130319063, dane kontaktowe – numer telefonu: +48 608 326 823, adres email: info@witoldgromowski.com
  3. Damian Gromowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAEKWONDO Damian Gromowski pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 158a/16, 87-100 Toruń i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej o numerze NIP: 9562321122 i REGON: 365839062 oraz działający jako wspólnik spółki cywilnej o nazwie GTC GROMOWSCY WITOLD I DAMIAN SPÓŁKA CYWILNA, pod adresem: ul. Kolejowa 18/15, 13-200 Działdowo, NIP: 5711718272, REGON: 381163646.
 • ➢  Podmiotom, które przetwarzają w imieniu Administratora Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe;
 • ➢  Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • ➢  Podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Panią/Pana

  należności z tytułu usług świadczonych przez Administratora.

  Administrator informuje, że nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom. Ewentualny dostęp innych podmiotów do danych osobowych wynika jedynie z potrzeb świadczenia usług i będzie realizowany przez inne podmioty stowarzyszone na podstawie stosownych umów.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania:

 • ➢  Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym;
 • ➢  Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać Administratorowi dane, tj. przepisy podatkowe i z zakresu rachunkowości;
 • ➢  Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do celów marketingowych (jeżeli udzieliła/udzielił Pani/Pan zgodę/zgody);
 • ➢  Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb analitycznych i badania satysfakcji Klienta Administrator może przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały;
 • ➢  Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody/zgód bądź do czasu, gdy Administrator ustali iż są one nieaktualne;

  V. Prawa klienta

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa osób, których dane dotyczą:

  ➢ Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  ➢ Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  ➢ Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; ➢ Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  ➢ Prawo do przenoszenia danych;
  ➢ Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do

 

 

wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest warunkiem możliwości zawarcia umowy/realizacji transakcji oraz realizacji powstałych w jej wyniku obowiązków prawnych (podatkowych i z zakresu rachunkowości). Brak podania takich danych uniemożliwia zawarcie umowy. Za każdym razem, gdy jest Pani/Pan proszona/-y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, zarówno wyrażenie zgody jak i podanie danych związanych z udzieloną zgodą jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o udostępnione dane – wyłącznie w przypadku, gdy udzieliła/udzielił Pani/Pan na to zgodę. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana preferencji lub przyszłych zachowań i określenia, którą ofertą może być Pani/Pan najbardziej zainteresowany.

W związku z tym, informujemy, że może Pani/Pan otrzymywać jedynie wybrane oferty, które na podstawie profilowania przez systemy informatyczne, przetwarzające podane i udostępnione przez Panią/Pana dane, zostały dobrane do Pani/Pana preferencji.

VIII. Realizacja praw Klienta

W celu realizacji Praw Klienta, zamieszczonych w punkcie V niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej lukasz@tkdgromowscy.pl lub drogą pocztową na adres: 06-500Mława, Osiedle Młodych 15/9.

TAEKWON-DO Łukasz Gromowski
Osiedle Młodych 15/9 06-500 Mława,                                                                   NIP 571 160 37 93  REGON 384272703,                                                                  numer telefonu: +48 693342702,                                                                                adres email: lukasz@tkdgromowscy.pl https://tkdgromowscy.pl

LUB:

TAEKWON-DO Katarzyna Gromowska
Osiedle Młodych 15/9 06-500 Mława,                                                                   NIP 569 181 42 21  REGON 146667840,                                                                  numer telefonu: +48 537705508,                                                                                adres email: katarzyna@witoldgromowski.com https://tkdgromowscy.pl